• Сен. Қаз 1st, 2022

Директор Блогы

  • Home
  • Директор Блогы
Махашов Жангелди Мендибаевич

Өмірбаян

Махашов Жангелді Меңлібайұлы 1969 жылы 2 сәуірде Түркістан облысы (Оңтүстік Қазақстан облысы) Түркістан қаласында дүниеге келген.  

Отбасылы, 5 бала тәрбиелеуде.

1998 жылы Орал заң институты, Екатеринбург қаласында заңгер мамандығын бітірді.

2005 жылы Алматы экономика және статистика академиясының экономист мамандығын тәмәмдады.

 2018 жылы Шымкент қаласындағы Аймақтық әлеуметтік – инновациялық университетінің тарих магистрін тәмәмдаған;

1989-1999 жылдары Екатеринбург қаласында Күзет мекемесінде күзетші және күзет басшысы;

1999-2002 жылдары Оңтүстік Қазақстан облысы Кеден басқармасының бөлім басшысы қызметін атқарған;

2002-2005 жылдары «Оңтүстік Қазақстан облысы Ауған соғысы ардагерлері одағы» ҚБ төрағасы;

2005 – 2009 жылдары Шымкент қаласы әкімдігінің МКҚК «Кадр оқу – ақпараттық орталығы» директоры;

2009 – 2011жылдары Шымкент қалалық мәслихатының хатшысы;

2011-2012 жылдары Шымкент қаласы әкімінің кеңесшісі;

2012-2013 жылдары Шымкент қаласы кәсіпкерлік және ауылшаруашылық бөлімінің басшысы;

2013-2014 жылдары Нұрсұлтан қаласындағы «Ер Батыр» патриоттық қорының төрағасы;

2014-2017 жылдары Қазақстан Республикасы «Ұлттық архиві» РММ директорының орынбасары;

2017-2019 жылдары  Қазақстан Республикасы «Ұлттық архиві» РММ директоры;

 2019-2020 жылдары Қазақстан Республикасы «Ұлттық архиві» РММ директорының орынбасары;

2020 жылы 1 қыркүйектен бастап ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің «Отырар» мемлекеттік археологиялық музейі-қорығы» РМҚК директорының міндетін атқарушы қызметін атқарып келеді;

Қосымша мәліметтер: Шымкент қаласы мәслихатының IV шақырылымының депутаты, «Аманат» партиясының мүшесі.

         Марапаттар:

II дәрежелі «Айбын» ордені, «Құрмет» ордені, «Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл», «Астана қаласына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл» «Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл», «Астана қаласына 20 жыл», «КСРО-ның қарулы күштеріне 70 жыл», «КСРО-ң Жауынгерлік ерлігі үшін» медальдарымен марапатталған.

Автобиография

Махашов Жангелди Мендибаевич родился 2 апреля 1969 года в городе Туркестан, Туркестанской области (Южно Казахстанской области)

Женат, имеет пятих детей.

В 1998 году окончил Уральский юридический институт в Екатеринбурге по специальности юриспруденция.

В 2005 году окончил Алматинскую академию экономики и статистики по специальности «Экономист».

В 2018 году окончил Шымкентский региональный социальный инновационный университет со степенью магистра истории;

1989-1999 г.г – охранник-начальник охраны в охранном предприятем г.Екатеринбург;

 1999- 2002 г.г − начальник отдела Таможенного управления Южно-Казахстанской области;

2002-2005 г.г  −  председатель Общественного объединения «Союз ветеранов афганской войны Южно-Казахстанской области»;

 2005-2009 г.г − директор ГККП «учебно – информационный центр «Кадр» акимата города Шымкент;

2009 – 2011г.г  − Секретарь Шымкентского городского маслихата;

2011-2012 гг −  советник акима города Шымкент;

 2012-2013 г.г  − начальник отдела предпринимательства и сельского хозяйства г. Шымкент.

2013-2014 гг. − председатель Патриотического фонда «Ер батыр» г.Астана;

2014-2017 г.г  −  заместитель директора РГУ «Национального архива» Республики Казахстан.

 2017-2019 г.г  − директор РГУ «Национального архива» Республики Казахстан.

2019-2020 г.г  − заместитель директора РГУ «Национального архива» Республики Казахстан.

С 1 сентября 2020 года исполняющий обязанности директора РГКП «Государственный археологический заповедник-музей «Отырар» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;

Дополнительная информация: Депутат Шымкентского маслихата IV созыва, член партии «Аманат».

Награды:

Награжден Орден «Айбын» II степени, Орденом «Құрмет», медалями «10 лет Конституции Республики Казахстан», «10 лет Астаны», «20 лет Независимости Республики Казахстан», «20 лет Конституции Республики Казахстан», «25 лет Независимости Республики Казахстан», «30 лет Независимости Республики Казахстан», «20 лет Астаны»,  «70 лет Вооруженным Силам СССР», «За боевые заслуги СССР»

Autobiography

Makhashov Zhangeldi Mendibaevich was born on April 2, 1969 in Turkestan.

Married, has five children.

In 1998 he graduated from the Ural Law Institute in Yekaterinburg with a degree in jurisprudence.

In 2005 he graduated from the Almaty Academy of  Economics and Statistics with a degree in Economics.

Graduated from Shymkent Regional Social Innovation University in 2018 with a Master’s degree in History;

1989–1999 – security guard-head of security in security company in Yekaterinburg.

1999-2002 – Head of the Department of the Customs Department of the South Kazakhstan region;

2002-2005 – Chairman of the Public Association «Union of Afghan War Veterans of the South Kazakhstan region»;

2005-2009 – Director of the State Enterprise «Training and Information Center «Kadr» of the Akimat of the city of Shymkent;

2009 – 2011  – Secretary of the Shymkent city maslikhat;

2011-2012  –  Adviser to the Mayor of Shymkent;

 2012-2013 – Headed the Department of  Entrepreneurship and Agriculture in Shymkent.

2013-2014 – Chairman of the Patriotic Fund «Yer Batyr» in Astana;

2014-2017 – served as Deputy Director of the RSU «National Archives» of the Republic of Kazakhstan.

2017-2019 – Deputy Director of the RSU «National Archives» of the Republic of Kazakhstan,

2019-2020 – served as Deputy Director of the RSU «National Archives» of the Republic of Kazakhstan.

From September 1, 2020, Acting Director of the RSE «Otrar» State Archaeological preserve-museum» of the Ministry of Culture and Sports of the Republic of Kazakhstan;

Additional information: Deputy of Shymkent Maslikhat of the 4th convocation, member of Amanat party.

Awards

II degree Aibyn Order, rder of “Kurmet”, Medals “10 years of the Constitution of the Republic of Kazakhstan”, «10 years of Astana», «20 years of Independence of the Republic of Kazakhstan», «20 years of the Constitution of the Republic of Kazakhstan»,»25 years of Independence of the Republic of Kazakhstan», «20 years of Astana», «The Armed Forces of the USSR». Awarded with medals «70 years», “Military award for Valor”.